Λιμάνι Ηγουμενίτσας: 30/10/2020 οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για αγορά του 67%

Μετά τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, τα «βλέμματα» μεταφέρονται στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αφού αύριο κατατίθενται οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για την αγορά του 67% του λιμένα Ηγουμενίτσας.

Για την Ηγουμενίτσα, φαίνεται ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στις δραστηριότητες της ακτοπλοΐας(αποτελεί μαζί με την Πάτρα, το κύριο λιμάνι για την σύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας), RO – RO (μεταφοράς φορτηγών) και ξηρού φορτίου, με παράλληλη ανάπτυξη Εμπορευματικού Κέντρου.

Στη ναυτιλιακή αγορά φημολογείται ότι εκδήλωση ενδιαφέροντος θα καταθέσουν – μεταξύ άλλων – ακτοπλοϊκές εταιρείες, όπως ο ιταλικός όμιλος Grimaldi και ίσως, κάποιο από τα σχήματα που ενδιαφέρθηκε σε Αλεξανδρούπολη και Καβάλα.

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας σημείωσε πέρσι έσοδα 6,12 εκατ. και καθαρά κέρδη 1,5 εκατ., έχοντας 19 άτομα προσωπικό.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να έχουν κεφάλαια 20 εκατ. για την Ηγουμενίτσα

Στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας έχει παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Ηγουμενίτσας, του αλιευτικού καταφυγίου Σαγιάδας, του αλιευτικού καταφυγίου Πλαταριάς και του καταφυγίου σκαφών αναψυχής Συβότων.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: α) τη φάση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προεπιλογή των ενδιαφερόμενων μερών και β) τη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών και ανάδειξης πλειοδότη.

Στην πρώτη φάση, τα ενδιαφερόμενα μέρη προσκαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία στις 30 Οκτωβρίου.

Οι επενδυτές, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν κεφάλαια / περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ, οφείλουν να έχουν δραστηριοποιηθεί σε έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους τομείς:

-Διαχείριση και λειτουργία λιμένων ή τερματικών σταθμών (τερματικοί σταθμοί επιβατών ή επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων (Ro-Pax), με ελάχιστο μέγεθος: τo 1 εκατομμύριο επιβάτες (Pax)/έτος ή τo 1 εκατομμύριο μονάδες Ισοδύναμων Επιβατικών Αυτοκινήτων (ΙΕΑ) /έτος (IEA, 1 φορτηγό αντιστοιχεί σε 3,5 IEA και 1 λεωφορείο αντιστοιχεί σε 2,5 IEA) ή o [διαχειρισθέν Pax από τον Προεπιλεγέντα Επενδυτή (σε εκατομμύρια Pax/έτος) / 1] + [IEA διαχειρισθέντα από τον Προεπιλεγέντα Επενδυτή (σε εκατομμύρια ΙΕΑ/έτος) / 1] >= 1,25.

-Υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας (προσωρινή εναπόθεση, αποθήκευση, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας κλπ.) με ελάχιστο κύκλο εργασιών 20 εκατομμυρίων €/έτος. 20PROC007044230 2020-07-17 22

-Ναυτιλιακές εταιρείες (επιβατών ή Ro-Pax), με συνολικό όγκο: o 200.000 Pax/έτος ή o 100.000 ΙΕΑ/έτος ή o [διαχειρισθέν Pax από τον Προεπιλεγέντα Επενδυτή (σε Pax/έτος) / 200.000] + [ΙΕΑ διαχειρισθέντα από τον Προεπιλεγέντα Επενδυτή (σε ΙΕΑ/έτος) / 100.000] >= 1.,25.

-Εταιρείες λιμένα, με ελάχιστο κύκλο εργασιών 20 εκατομμυρίων €/έτος.

Οι επενδυτές πρέπει να διαθέτουν εμπειρία σε τουλάχιστον έναν από τους ανωτέρω τομείς για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) συναπτών ετών εντός της χρονικής περιόδου των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς, με μέσο όρο των τριών (3) πιο πρόσφατων ενεργών ετών τουλάχιστον ίσο με τα προαναφερθέντα μεγέθη ανά τομέα δραστηριότητας.