Συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης στη Νεφρολογική Μονάδα του Νοσοκομείου Πρέβεζας

0
39

Στην κατακύρωση του πρακτικού δικαιολογητικών -τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για προμήθεια έξι μηχανημάτων τεχνητού νεφρού κλασσικής αιμοκάθαρσης προχώρησε στην τελευταία του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Πρέβεζας.Η δαπάνη ανέρχεται στις 60 .000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με την
επιτροπή η εταιρεία πληρεί τους όρους της διακήρυξης, οπότε προτείνεται η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια των μηχανημάτων που θα ενισχύσουν τη Νεφρολογική Μονάδα του Νοσοκομείου Πρέβεζας.