Δημοτικά Σχολεία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για λουκέτο – Σήμερα οι αποφάσεις

Áãéáóìüò ãéá ôçí Ýíáñîç ôçò ó÷ïëéêÞò ÷ñïíéÜò óôï 7ï äçìïôéêü ó÷ïëåßï Áãßùí Áíáñãýñùí ðáñïõóßá ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç êáé ôçò õðïõñãïý Ðáéäåßáò Íßêçò ÊåñáìÝùò ôçí ÄåõôÝñá 14 Óåðôåìâñßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÐÁÐÁÌÇÔÓÏÓ)

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσουν και τα δημοτικά σχολεία άφησε με δηλώσεις του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας που σαρώνει τη χώρας μας.

Το λουκέτο στα δημοτικά σχολεία, όπως έγινε με τα γυμνάσια και τα λύκεια, θα τεθεί προς συζήτηση στην επιτροπή των λοιμωξιολόγων και αναμένεται να γίνουν οι εισηγήσεις στην κυβέρνηση και να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Θα πρέπει επίσης να αποφασιστεί εάν θα κλείσουν τελικά μόνο τα σχολεία της Θεσσαλονίκης ή όλα τα σχολεία της χώρας.

Ειδικότερα, ο Στέλιος Πέτσας, ερωτηθείς για το αν θα κλείσουν τα δημοτικά, είπε πως «είναι κάτι που θα το δούμε σήμερα», προσθέτοντας πως η λύση αυτή εξετάζεται προκειμένου να «περιορίσουμε μια ακόμη πηγή κινητικότητας, και όχι γιατί υπάρχει πρόβλημα υπερμετάδοσης από τα σχολεία».

Σε σχέση με την άρση του lockdown, ο Στ. Πέτσας δήλωσε επίσης πως τα κρούσματα θα πρέπει να υποχωρήσουν στα επίπεδα Σεπτεμβρίου δηλαδή στα 300 με 400 και ζήτησε με έμφαση πιστή τήρηση των μέτρων και μείωση της κινητικότητας.