Άρτα: Έκρυβε τα ναρκωτικά στο κατάστημα που διατηρούσε.

Áðüðåéñá áðüäñáóçò êñáôïõìÝíùí ðïõ ìåôáöÝñïíôáí ìå áõôïêßíçôï ôçò áóöÜëåéáò Ýãéíå ìðñïóôÜ óôçí Ôñï÷áßá Áèçíþí óôçí ïäü äåëçãéÜííç óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò.Åíáò áðü ôïõò óõíïäïýò áóôõíïìéêïýò êáôáäßùîå ôïí êñáôïýìåíï,õðÞñîå áíôáëëáãÞ ðõñïâïëéóìþí êáé ôåëéêÜ óõíåëÞöèç åê íÝïõ,ÐáñáóêåõÞ 12 éáíïõáñßïõ 2018 (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Συνελήφθη, χθες (10-02-2020) το πρωί στην Άρτα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, μία ημεδαπή, κατηγορούμενη για κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σε έρευνα που έγινε στο κατάστημά της, βρέθηκαν στο πατάρι αυτού και κατασχέθηκαν τα παρακάτω:

 αποξηραμένοι κλάδοι κάνναβης, βάρους (6,88)
γραμμαρίων,

 δύο συσκευασίες με σπόρους κάνναβης, βάρους
(4,3) γραμμαρίων,

 μικροποσότητα αποξηραμένης ακατέργαστης
κάνναβης.