Απανθρακωμένος 62χρονος στον Αμμότοπο Άρτας

Áðüðåéñá áðüäñáóçò êñáôïõìÝíùí ðïõ ìåôáöÝñïíôáí ìå áõôïêßíçôï ôçò áóöÜëåéáò Ýãéíå ìðñïóôÜ óôçí Ôñï÷áßá Áèçíþí óôçí ïäü äåëçãéÜííç óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò.Åíáò áðü ôïõò óõíïäïýò áóôõíïìéêïýò êáôáäßùîå ôïí êñáôïýìåíï,õðÞñîå áíôáëëáãÞ ðõñïâïëéóìþí êáé ôåëéêÜ óõíåëÞöèç åê íÝïõ,ÐáñáóêåõÞ 12 éáíïõáñßïõ 2018 (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

62χρονος κάτοικος της Αμπελιάς Αμμότοπου  Άρτας, βρέθηκε απανθρακωμένος επάνω σε σωρό από ξύλα και δίπλα του μια καραμπίνα.

O 62χρονος εντοπίστηκε από μια συγχωριανή του, η οποία και ενημέρωσε την αστυνομία.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκε έρευνα από το Εγκληματολογικό και έγινε αυτοψία από τον Ιατροδικαστή. Από τα στοιχεία αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια και το πιθανότερο είναι ότι ο ίδιος τερμάτισε τη ζωή του.